Vannbåren gulvvarme

Vannbåren gulvvarme gir god varmekomfort og er velegnet til oppvarming i bygninger og spesielt boliger. Gulvarme er skjult og gir stor frihet til møblering og riktig fordeling av varmen. Gulvvarme som er et lavtemperatursystem egner seg godt i kombinasjon med varmepumpe.
I bygg med store vindusfasader ned til gulv må det i enkelte tilfeller benyttes tilleggsvarme pga. kaldras.

Dimensjonerende effekt for boliger vil for nye hus være ca. 30-50 w/m2.
For eldre boliger vil effektbehovet være 50-70 w/m2.

Hvorfor velge gulvvarme:

 • Alternative typer energikilder kan benyttes for eksempel olje, gass, elektrisitet, varmepumpe etc.

 • Lavtemperatur anlegg som gir lave overflatetemperaturer og bedre inneklima

 • Ingen elektriske magnetfelter

 • Riktig fordeling av romtemperatur.

 • Middeltemperaturen i rommet kan senkes med 1-2 grader celsius med samme komfortable følelse

 • Ingen hindring ved møblering

 • Automatikk for nattsenkning

 • Muligheter for trådløs regulering av romtemperaturer

 • Kan legges i alle gulvkonstruksjoner

 • Lang levetid


Varianter for oppbygning av gulv:

 • Lavtbyggende gulv egnet for rehabilitering med 12 mm rør lagt i gulvvarmeplate med total byggehøyde 25 mm inkl. 7 mm laminatgulv. Avstand mellom rør 125 mm.

 • Lavtbyggende gulv med 12 mm rør lagt i avrettningsmasse med minimum 25 mm inkl. flis i overdekning. Rørene festes med rørholderskinne til eksisterende betonggulv. Avstand mellom rør 125 mm.

 • Varmerør lagt på isolasjon eller armeringsnett. Minimum overdekning 30 mm.

 • Varmerør festet til betong med rørholderskinne. Minimum overdekning 30 mm.

 • Varmerør lagt i systemplate. Minimum overdekning 30 mm.

 • Varmerør lagt i spaltegulv med varmeavgivningsplater. Kan legges mellom - eller på bjelkelag.

 • Varmerør stiftet på underside av sponplater med varmeavgivningsplater.

 • Varmerør lagt i gulvvarmesponplate.

 • Varmerør lagt i gulvvarmeplate (30, 50, 70 mm) beregnet for flytende gulv. Alternativt med trinnlydsplater.

 • Varmerør lagt på trinnlydsplate med påstøp av fibermasse.

Avstand mellom rørene vil variere avhengig av rørdimensjon. Standard dimensjoner vil være 16 mm, 17 mm og 20 mm. Senteravstand mellom rørene vil være 20-25 cm.

Ved legging i store betongflater må det tas hensyn til ekspansjonsfuger i dekke.


Regulering:
Ved bruk av lavtemperaturkjeler kan temperatur til gulvvarmeanlegget styres direkte fra kjele. Ved høyere temperaturer må vannet shuntes for å få riktig turtemperatur. Det er viktig at gulvtemperatur ikke overstiger 27-28*C for tregulv, da dette kan medføre sprekkdannelser og uttørking.

Romtermostater kan velges som trådløs eller tilkoblet 24 volts vekselstrøm. Romtermostatene kan leveres med mulighet for nattsenking og med inntil seks valgfrie tidsperioder pr. dag. Ved bruk av kun romtermostater må turtemperatur holdes på et nivå som dekker dimensjonerende utetemperatur. Dvs turtemperaturen vil være den samme ved minus -20*C som ved +15*C, dersom man ikke styrer dette manuelt eller har utekompensering. Romtermostaten vil besørge riktig vannmengde i gulvet ved on/off funksjon. En romtermostat vil kunne ivareta øvrige oppvarmingskilder som for eksempel sollys og varme fra peis etc.

Utekompansering:
Anlegget leveres med uteføler, turtemperaturføler, komfortregulator og shuntventil. Turtemperatur til anlegget bestemmes i forhold til utetemperatur gjennom valg av fyringskurve. Gulvvarmeanlegget vil til enhver tid få en turtemperatur som harmonerer med utetemperatur for å avgi tilstrekkelig effekt.Ved for eksempel +20*C vil turtemp. Være 20*C og ved -20*C vil turtemp. Være ca. 40*C avhengig av type bygg, gulvkonstruksjon og beliggenhet. Anlegg som leveres med kun utekompensering må innreguleres nøye for å sikre riktig rom temperaturer. Det leveres i dag ferdigbygde enheter for pumpe, shunt, varmekilde, eksp.kar, luftutskiller og regulator.

Snøsmeltanlegg:
Snøsmelteanlegg benyttes i nedkjøringer, fortau, trapper gangveier og øvrige utearealer. Snøsmelteanlegg kan styres med en bakkeføler, luftføler som styrer start eller pådrag ved kombinasjon av minustemperatur og fuktighet. Anlegget kan reguleres med en minimum returtemperatur i kombinasjon med pådrag av varme ved behov for smelting, eller en on/off funksjon.

Effektbehov vil variere avhengig av on/off funksjon eller grunntemperatur med pådrag. Anlegget er fylt med glykol for frostsikring. Det egner seg godt i kombinasjon med varmepumpe.

Se hjemmesidene til Wirsbo. www.wirsbo.no