Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2023

Rapporteringsperiode 01.07.2023-31.12.2023

Utfylt av Øivind Ask, 20.06.2023

 • Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (§5a)

  Organisering

  Vår virksomhet er organisert som et aksjeselskap med forretningsadresse i Oslo.

   

  Vår virksomhet er del av det organiserte arbeidslivet og er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Byggenæringens Landsforening (BNL) og Rørentreprenørene Norge (RørNorge).

   

  Driftsområde

  Vårt driftsområde er VVS-tekniske installasjoner hvor vi er totalunderentreprenør/sideentreprenør/underentreprenør og har ansvar for prosjektering og utførelse/utførelse/utførelse, leverandør og leverer rørleggertjenester.

   

  Driften omfatter/omfatter ikke egenimport av produkter.

   

  Rutiner/ retningslinjer

  Arbeidet med åpenhetsloven er koordinert på bransjenivå og vi bruker BNLs felles løsninger og maler i vårt arbeid, se BNLs hjemmeside om åpenhetsloven.

  Våre rutiner og retningslinjene er forankret hos daglig leder og styret.

   

  Rutinen omfatter fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver i vår virksomhet, kartlegging og vurdering av negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser, samarbeid om gjenoppretting og erstatning der det er påkrevd, stansing/forebygging av negativ påvirkning/skade, overvåkning av gjennomføring og resultater, samt kommunisering av hvordan påvirkningen er håndtert og behandling av informasjonskrav.

   

  I våre kontrakter stiller vi krav knyttet til åpenhetsloven gjennom spesielle kontraktsbestemmelser. Bestemmelsene sikrer vår virksomhet tilgang til våre underleverandørers aktsomhetsvurderinger der de er omfattet av åpenhetsloven, og informasjon om underleverandørers varekjøp og leverandørkjeder der de ikke er omfattet av loven. Våre spesielle kontraktsbestemmelser inkluderer også krav til lønns- og arbeidsvilkår og internkontroll, Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) for arbeid som skjer i Norge.

 • Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger (§ 5b)

  Beskrivelse:

  Arbeidsmøter for kartlegging av leverandørkjeder og aktsomhetsvurderinger er igangsatt i rapporteringsperioden. Vi anvender tilgjengelig informasjon fra bransjeforeninger og andre aktører som grunnlag for vårt interne arbeid. Vi har prioritert kartlegging av verdikjeder knyttet til vår kjernevirksomhet. Vi støtter kartleggingsarbeidet for øvrig på kartleggingen som skjer på bransjenivå hvor naturstein, andre VVS-produkter, bygningsmaterialer, elektroprodukter og solcelleprodukter har vært prioritert i rapporteringsperioden med grunnlag i vesentlig risiko for negative konsekvenser.

  (Angi eventuelle andre verdikjeder som er prioritert bedriftsinternt. Bedriften må, basert på eget innkjøpsmønster, vurdere hvilke kategorier eller leverandørkjeder som skal prioriteres i det videre arbeidet med tiltak og oppfølging).

 • Opplysninger om eventuelle tiltak virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene (§ 5C)

  Beskrivelse:

  Vi bygger vår kartlegging på informasjon fra nærmeste leverandør, på informasjon i Startbank og anerkjente vareregistre.

   

  Vi gjennomfører egne undersøkelser av leverandører i forbindelse med egenimport med tilhørende risikovurdering (slett hvis ikke aktuelt).

  Vår virksomhet utfører i tråd med vår bedriftsinterne rutine (påseplikt mv) kontroll av lønns- og arbeidsvilkår på bygg- og anleggsplasser i Norge.

   

  Vi bruker BNLs veileder for valg av seriøse bedrifter og for å fremme de formål som åpenhetsloven og annet regelverk skal fremme (arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften, byggherreforskriften, allmengjøringsloven, forskrifter om allmenngjøring av tariffavtaler, forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter mv.).

   

  Vi planlegger å følge BNLs seminarer om arbeidet med kartlegging av verdikjeder på bransjenivå som grunnlag for videre kartlegging og prioritering av vårt bedriftsinterne arbeid med aktsomhetsvurderinger i våre verdikjeder. Vi vil oppdatere vår rutine/retningslinje med varslingskanal/klagemekanisme i tråd med Forbrukertilsynets veiledning og anbefalinger fra BNL. Tiltakene forventes å bidra til økt mulighet til å fange opp risiko for brudd på de formål åpenhetsloven skal ivareta, og bidra til å rette opp negative konsekvenser der det er påkrevd. (Beskriv evt. nærmere hva din virksomhet har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene (for eks. henvendelse til viktige leverandører hvor risikoen for brudd på de formål åpenhetsloven skal fremme anses stor o.l.).

Can't find your question? Call us now: 22076690