Sprinkleranlegg

Det finnes to sett offentlig regelverk hvor det stilles krav om installasjon om sprinkleranlegg.Disse er Plan-og bygningsloven med Teknisk forskrift og Lov om brannnvern med Forskrift om Brannforebyggende tiltak og Brannsyn.Forsikringsselskapene betrakter et FG godkjent anlegg som et bygg med betydelig redusert skaderisiko og med følglig lavere forsikringspremie.
Sprinkleranlegg vil medvirke til å bevare verdier og menneskeliv.
Innstallering av sprinkleranlegg vil også medføre til en mer fleksibel brannseksjonering.

Sprinkleranlegg er et helautomatisk brannslokkeanlegg.
Vann benyttes som slokkemiddel og distribueres gjennom rørnettet til sprinklerhoder/dyser.
Det er kun de hodene som blir utsatt for høye temperaturer som utløses.Normalt over 68*C.
Prosjektering og utførelse skal utføres av godkjent firma.

Vi har 2 hovedtyper sprinkleranlegg:

  • Våtanlegg med permanent vanntrykk fram til sprinklerhodene
  • Tørranlegg hvor vannet står under trykk frem til alarmventil som holdes igjen med trykkluft fra kompressor

Speseialutgaver vil være delugeanlegg og preactionanlegg.Preactionanlegg (tørr anlegg) er knyttet mot et deteksjonssystem og medfører at et ellers tørt rørsystem blir vannfylt ved utløsning av brannalarm.Det gir ingen slokkeeffekt før et sprinklerhode har løst ut.

Delugeanlegg er røranlegg med åpne sprinklerhoder og brukes i mindre lokaler hvor de er fare for rask brannspredning.Kan utføres med manuell eller automatisk utløsning.

Teknisk forskrift (TEK) har seks risikoklasser for dimmensjonering.


Risikoklasse 1 vil være steder med bare sporadisk opphold av mennesker,mens risikoklasse 6
er bygg som kan ha sovende eller sengeliggende mennesker.

Brannklasser : BKL 1 , BKL 2 , BKL 3 , BKL 4.

Krav til byggets brannklasse bestemmes ut i fra hvilken konsekvens en brann i byggverket kan få.Byggverk i BKL 1 og 2 skal bevare bæreevnen i den tiden

det tar å evakuere mennesker ut av bygget.BKL 3 og BKL 4 skal beholde bæreevne igjennom brannen.

Risikoklasser 

Sporadisk opphold 

Alle er kjent med rømningsveier

Kun våkne personer

Lite brannfarlig aktivitet          

1

Ja

Ja

Ja

Ja

2

Ja/Nei

Ja

Ja

Nei

3

Nei

Ja

Ja

Ja

4

Nei

Nei

Nei

Ja

5

Nei

Ja

Ja

Ja

6

Nei

Nei

Nei

Ja

Fareklasser: Bygningene klassifiseres etter bruk og brannbelastning.

LH= lav risiko(maks branncelle 126m2)

OH= ordinær risiko (handels-næringsvirksomhet)

HH= høy risiko (produksjon)

Type bygning

Risiskoklasse

Sprinkler fareklasse

Barnehager

RK-3

OH-1

Boligbrakker

RK-3

OH-1

Boliger

RK-4

OH-1

Driftsbygninger landbruk

RK-1

OH-3

Garasjer

RK-1

OH-2

Kontorer

RK-2

OH-1

Lager

RK-2

HHS1/HHS4

Hoteller etc.

RK-6

OH-1

Omsorboliger

RK-4/6

OH-1

Salgslokaler

RK-5

OH-3

Skoler

RK-3

OH-1

Sykehus

RK-6

OH-1

Generelle regler om sprinkleranlegg:


• For våtanlegg i fareklasse LH skal det maks være 500 sprinklerhoder pr. ventil.

• I farekklasse OH , HH , HHS kan hver sprinkelventil betjene 1000 sprinklerhoder.

• Normal utløsningstemperatur 68/74*C.

• Utløsningstemperatur skal være min. 30*C over høyeste romtemperatur.

• Avstand fra ytterste sprinkelhode til nærmeste oppheng skal maks være 0,9m for rør tom 25mm og 1,2m for rør større enn 25mm.

• Avstand fra sprinklerhode til nærmeste oppheng skal minst være 15cm.

• Større rør enn 50mm skal ikke festes til tynne stålplater eller lettbetong.

• Alt festemateriell skal være ubrennbart.

• Sveising av stålrør mindre enn 50mm tillates ikke utført på anleggsstedet.

• Sprinkelhoder skal ikke plasseres nærmere hverandre enn 2m.

• Avstand fra ubrennbar himling til sprinklerhode maks 45cm.

• Avstand fra brennbar himling til sprinklerhode fra 7,5-15 cm.

• Avstand fra vegg 2m.

• Avstand fra søyle 0,6m.

• Frostvæskefylt anlegg skal maks ha 20 stk sprinklerhoder.Ekspansjon må ivaretas.

• Brennbar himling med nedforing over 30 cm må sprinkles.

• Ubrennbar himling med nedforing over 80cm må sprinkles.

• Kabelbro over himling må sprinkles.Kabelbro i rømningsvei må sprinkelbeskyttes eller bygges inn.

Fareklasse 

Største areal pr. veggspr.hode 

Største areal pr.andre spr.hode 

LH

17m2

21m2

OH

9m2

12m2

HH

9m2

9m2

Merk:
DN 25 stålrør kan maks ha 3 sprinklerhoder

DN 32 stålrør kan maks ha 5 sprinklerhoder

DN 40 stålrør kan maks ha 6 sprinklerhoder

DN 50 stålrør kan maks ha 9 sprinklerhoder

DN 65 stålrør kan maks ha 18 sprinklerhoder
Antall meter rør og antall bøyer må vurderes.

Global footer, IKKE RØR!: