Etiske retningslinjer

for Oslo-Akershus Rørleggerbedrift AS

Rev.dato 28.08.2023

Øivind Ask, 10.04.2024

Etikk handler om verdisyn, folkeskikk og å vise respekt for medmennesker, og samfunnet rundt oss.

Etikk handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i arbeidssituasjon. Vi tar som regel de riktige og gode valgene ved å bruke hodet og magefølelsen, men i noen situasjoner kan det likevel være vanskelig å vite hva som er rett.

Gjennom vårt daglige virke settes vi jevnlig overfor etiske valg. Det er derfor viktig å være bevisst på dette, og å ha «kjøreregler» for hvordan vi skal opptre. Vår oppførsel er med på å bestemme vårt omdømme, både hos våre kunder, leverandører og i samfunnet rundt oss.

Oslo-Akershus Rørleggerbedrift (OAR) har derfor vedtatt etiske regler for alle som arbeider her.

1. Formål

Formålet med disse etiske retningslinjene er å sikre en god etisk praksis, og definere en felles standard.

2. Generelt

Ansatte i OAR skal arbeide for felleskapets beste i tråd med lover og regler. Ansatte i OAR skal utføre sine oppgaver og opptre på en måte som ikke skader firmaets omdømme og tillit.

3. Møte med kunder og leverandører

Ansatte i OAR skal møte kunder og leverandører med respekt. Faglige kunnskaper skal ligge til grunn ved rådgivning og tjenesteyting. Å vise respekt kan blant annet være å gi nok og forståelig informasjon. Ansatte skal alltid opptre profesjonelt, med ærlighet og høy integritet.

Våre kunder er vår viktigste resurs, og det er viktig at kundene kan stole på oss. Vi
skal:

 • Holde avtaler og oppfylle forpliktelser
 • Ikke spre opplysninger om kunders produkter eller om feil og mangler
 • Unngå negativ omtale av konkurrenter
 • Kunne stå inne for våre forretningsmetoder
 • Vise respekt for konkurranselovgivningen

4. Gaver og tjenester

Ansatte i OAR har ikke lov til å motta gaver, tjenester eller andre ytelser i forbindelse med kontraktsinngåelser, eller når ytelsen er egnet til eller giveren er ment å påvirke vedkommendes tjenstlige handlinger. Med mindre gaven er av ubetydelig verdi plikter ansatte i OAR å gi avkall på gaver fra kunder og leverandører.
Ansatte skal unngå konflikter mellom personlige interesser og OARs interesser.

5. konfidensiell informasjon

Ansatte som mottar eller får kjennskap til konfidensiell firmainformasjon eller firmahemmeligheter som tilhører OAR eller andre, må ikke avsløre slik informasjon til tredjeparter (inkludert venner og familiemedlemmer) De skal behandle slik informasjon konfidensielt, også når det ikke foreligger en formell taushetsplikt.

6. Miljø

OAR tilstreber et bærekraftig samspill mellom menneskers interesser, miljøet og økonomien. Vi er opptatt av vår felles velferd og velferden for fremtidige generasjoner. Bruk av service bil skal begrenses mest mulig ved å planlegge arbeidet og bestille materiell direkte ut til hvert enkelt prosjekt.

7. Politikk

OAR deltar ikke i politikk, og støtter ikke politiske partier eller grupper økonomisk eller på annen måte. Ansatte som deltar i politiske aktiviteter skal gjøre dette bare som privatpersoner og ikke som representanter for OAR.

8. Ansatte

OAR er en ansvarlig arbeidsgiver og støtter like rettigheter for alle ansatte. Diskriminering på grunn av rase, hudfarge, nasjonalitet, alder, religion, kjønn, seksuell legning eller andre faktorer som er irrelevante for arbeidsprestasjonene, er ikke tillatt hos OAR.
OAR tilstreber å sørge for riktig lønnskompensasjon, og være en trygg og sunn arbeidsplass for alle ansatte.

9. Forhold til kollegaer og medarbeidere

Et trygt og godt arbeidsmiljø er basert på hvordan vi selv opptrer i det daglige. Vi skal:

 • vise respekt og ansvar, og gi trygghet på arbeidsplassen
 • ikke spre rykter om, mobbe eller på annen måte forulempe kollegaer
 • være åpne for konstruktiv kritikk
 • praktisere relevant likebehandling

10. Ansattes rett til å varsle

Ansatte har mulighet/ rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Kritikkverdige forhold bør tas opp internt slik at forholdene kan bedres. Dette gjelder blant annet svindel, brudd på HMS-regler eller brudd på etiske regler.
Ansatte kan varsle ved å ringe, sende mail, eller møte opp personlig på kontoret.

11. Organisasjonskultur

Lederne i OAR skal bygge en organisasjonskultur basert på åpenhet og gjensidig tillitt. Lederne skal påse at alle ansatte har lest og forstått OARs etiske regler.

12. Personlig ansvar

Ansatte i OAR har et personlig og selvstendig ansvar for å følge firmaets etiske regler. Ansatte må ta opp tvilstilfeller i forhold til de etiske reglene med sin leder. Ansatte har rett til å nekte å følge pålegg som er ulovlige eller medfører brudd på de etiske regler.

13. Reaksjoner og rutiner

Dersom ansatte utfører handlinger som ikke samsvarer med disse reglene må det umiddelbart korrigeres. I verstefall kan det omfatte oppsigelse. OAR vil sikre at en ansatt som klager på brudd av disse reglene ikke opplever negative arbeidsrelaterte konsekvenser.

I arbeidet med etisk adferd er det viktig å reagere når urett skjer. Vi skal:

 • varsle når brudd på etiske regler registreres
 • reagere og følge opp når brudd er registrert eller varslet
 • formidle kunnskap om etisk framferd, og følge våre interne rutiner

Rutiner for oppfyllelse av plikter etter Åpenhetsloven

for Oslo-Akershus Rørleggerbedrift AS

Rapporteringsperiode 01.07.2023-31.12.2023

Utfylt av Øivind Ask, 26.01.2024

Organisering

Vår virksomhet er organisert som et aksjeselskap med forretningsadresse i Ole Deviks vei 38 i Oslo. OAR hadde en omsetning på 160 mill i 2023
OAR as er en bedrift på 58 ansatte hvorav 44 rørleggere, 7 lærlinger, 1 økonomileder, 1 økonomimedarbeider og 5 prosjekt- serviceledere.

Vår virksomhet er del av det organiserte arbeidslivet og er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Byggenæringens Landsforening (BNL) og Rørentreprenørene Norge (Rør Norge). Våre rørleggere er fagorganisert i Fellesforbundet.

OAR as har sentralgodkjenning for utførelse i tiltakskl. 3 og prosjektering i tiltakskl. 2. Vi er sertifisert våtromsbedrift, FG sertifisert og vi kan skilte med mestermerket. Vi er også registrert som leverandør i StartBANK.

OAR as har et godt arbeidsmiljø med stabile arbeidsforhold og HMS-systemet er integrert i vårt KS-system utarbeidet i samarbeid med Rørentreprenørene Norge as.

OAR as er en godkjent opplæringsbedrift.

OAR har en egen anonym varslingspostkasse dersom noen ansatte ønsker å varsle ureglementerte forhold i bedriften.

Driftsområde

Vårt driftsområde er Stor Oslo. Vi utfører VVS-tekniske installasjoner som omfatter service, vedlikeholdsarbeider, rehabilitering og nye bygg.
I entrepriser er OAR underentreprenør eller sideentreprenør med ansvar for prosjektering og utførelse.
Driften omfatter ikke egenimport av produkter.
OAR har sin største del av virksomheten mot næringsbygg basert på rammeavtaler.

I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder for vår virksomhet.

Vi skal også ta vare på virksomhetens bygninger, verktøy, biler og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne.

OAR skal aktivt bidra med innovasjon og energifleksible løsninger.

Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer ved utvikling av egne ansatte med interne og eksterne kurs i samarbeid med våre leverandører.

FNs Bærekraftmål.

Produktomfang

Vårt forbruk av materialer består i hovedtrekk av følgende:

 1. Kobber, messing, aluminium
 2. Sort og galvanisert stål, syrefast og rustfritt stål
 3. Porselen
 4. Baderomsmøbler
 5. Elektronikk

Rutiner/Retningslinjer

Arbeidet med Åpenhetsloven er koordinert på bransjenivå og vi bruker BNLs fellesløsninger og maler i vårt arbeid, se BNLs hjemmeside om Åpenhetsloven.

Våre rutiner og retningslinjene er forankret hos daglig leder og styret.

Rutinen skal bidra til at vår virksomhet og vårt samarbeid med leverandører fremmer åpenhetslovens formål.
Det innebærer respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, samt å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheten håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Rutinen skal sikre at vår virksomhet oppfyller krav til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger, samt ivareta informasjonsplikten i Åpenhetsloven.

Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger skal baseres på OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv:

Aktsomhetsvurderinger gjennomføres etter:

 1. Minimum årlig gjennomføring av aktsomhetsvurderinger
 2. Fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver i vår virksomhet
 3. Risikokartlegging av leverandører og underentreprenører
 4. Kontroll av UE. Lønnsvilkår, forsikringer, bolig, arbeidstimer, skatt og avgifter.
 5. Kontroll av leverandører, hvor hentes råvarer, råvareforedling, produksjon og transport, HMS, barnearbeid, arbeidstider
 6. Eventuelle tiltak for forbedring hos våre leverandører eller valg av andre
 7. OAR skal i størst mulig grad benytte store grossister som BD og Ahlsell som har et kontrollsystem for varehandel.
 8. OAR skal ikke handle direkte fra utlandet
 9. OAR skal fortrinnsvis handle av leverandører som er pålagt å følge Åpenhetsloven og kontrollere deres avvik og tiltak.

Tiltak for å stanse, forebygge og redusere negativ påvirkning/skade

 • Basert på risikokartlegging og prioritering/vesentlighetsvurdering skal konkrete tiltak vurderes og besluttes av selskapet.
 • Tiltak kan gjennomføres direkte ovenfor leverandører/grossister fra vår virksomhet eller ved en felleshenvendelse fra bransjen gjennom bransjeforening eller andre samarbeidspartnere.

Endringer

 • Dersom vår virksomhet innen et innkjøpsområde blir kjent med at det kan være vesentlige endringer i leverandørkjeder, skal selskapet følge opp dette og eventuelt sørge for revidering av aktsomhetsvurderinger og dokumentere dette i en skriftlig redegjørelse.

Oppfølging av tiltak og deres effekt

 • I arbeidsmøtet (ref. punktet om aktsomhetsvurderinger over) skal selskapet sørge for oppfølging og evaluering av tiltak.

Avvik

 • Ved mistanke om brudd på kontraktsforpliktelser knyttet til Åpenhetsloven skal avvik meldes til daglig leder.
 • Daglig leder vil følge opp med konkrete tiltak overfor våre leverandører
 • Avviksbehandling skal dokumenteres

Behandling av informasjonskrav

 • Enhver har iht. Åpenhetsloven ved skriftlig forespørsel rett på informasjon om hvordan vår virksomhet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i våre leverandørkjeder. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr.
 • Dersom vi mottar krav om informasjon, skal ansvarlig person i selskapet kontaktes for besvarelse og håndtering av informasjonskravet.

Aktsomhetsvurderinger utført i 2023:

1

Kontroll

 1. Vi har hatt kontroll av 4 UE. Det er kontrollert lønn, forsikringer, boforhold, betaling av skatt og avgifter
 2. Gjennomgang av Ahlsell og BD sine rutiner på innkjøp av varer. Vårt varekjøp er 80-90% fra Ahlsell og BD.

2

Avdekket avvik

 1. Enkelte av våre UE har jobbet for mange timer iht Arbeidsmiljøloven. Det har vært etter egne ansattes ønske.
 2. BD og Ahlsell sine leverandører i høyrisikoland mangler risikovurderinger. Totalt 29 leverandører til BD kan ikke fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon på arbeidsforhold og lønninger.

3

Tiltak

 1. Våre UE har fått klar beskjed om at Arbeidsmiljøloven til enhver tid skal følges, hvis ikke blir de fjernet fra byggeplass. En UE ble fjernet fra byggeplass.
 2. BD jobber videre med å innhente tilstrekkelig dokumentasjon fra sine leverandører i Kina.
  OAR har forespurt BD hvilke tiltak de vil iverksette.

Miljøpolicy/ Overordnet målsetting for Helse, Miljø og Sikkerhet

Oslo-Akershus Rørleggerbedrift AS

År 2024

Utfylt av Øivind Ask, april 2024

I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder for vår virksomhet. Vi skal også ta vare på virksomhetens bygninger, verktøy, biler og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.

Konkrete mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i 2024

Miljøfyrtårn

Vi skal fortsette å bruke Miljøfyrtårn som styringsverktøy i større grad.

I 2023 ble vi re sertifisert i Miljøfyrtårn, og i den forbindelse satt vi opp både mål og tiltak i portalen. Disse målene og tiltakene skal følges opp gjennom året. Dette er et verktøy som hjelper oss i å ha en god rutine på å følge opp punkter jevnlig gjennom året.

Dette arbeidet fortsettes med i 2024, og det vil bli lagt til fler tiltak for oppfølging, i de tilfellene det er aktuelt.

Sykefravær

Vi skal redusere sykefraværet med 1 %

Sykefraværet i 2022 var på 10,3%, i 2023 var sykefraværet på 7,05%. Vi ønsker å jobbe videre med å få ned denne prosenten. Vi lar derfor målet med å reduseresykefraværet med 1% bli stående.

 • For å fremme faglig og personlig utvikling får hver av de ansatte muligheten for å gå på et kurs på et selvvalgt tema for å bedre arbeidsutførelsen.
 • OAR gjennomfører og har som mål å ivareta arbeidstakere som kun kan jobbe med redusert arbeidstid.
 • Et av tiltakene for å kunne nå dette målet, er å ha god kommunikasjon med den sykemeldte, samt tilrettelegge arbeidet så langt det lar seg gjøre.

Papiravfall

Vi skal redusere bruken av skrivepapir og redusere papiravfallet.

I 2024 ønsker vi å fortsette arbeidet med å redusere bruken av skrivepapir og annet papiravfall. I 2023 mottok vi en avfallsrapport fra huseier hvor vi sto for 12,3% av avfallet i bygget. Tidligere har vi samlet avfall for en uke, og veid for deretter å finne et gjennomsnitt. Tallene fra 2022 og 2023 er derfor ikke sammenliknbare.

Vår totale avfallsmengde for 2023 var på 714,63 kg, av dette sto papp og papir for 45,6%

 • Skriveren skal ha dobbeltsidig utskrift som standard og har mulighet for sikker utskriftsløsning.
 • Gå over til en mer papirløs dokumenthåndtering med nye rutiner.

Transport

Se på muligheten til å fornye bilparken med biler med lavere utslipp / alternative drivstoff.

Vi har pr i dag 41 (Servicebiler og biler til administrasjonen), hvor av 14 er el-biler, og en hybrid. Det vil se at 34,15% av bilparken er elektrisk (36,59% inkl. hybridbilen) Målet er å gå mer og mer over til elektrisk, når det ikke lenger er lønnsomt å reparere biler vi har i bilparken.

 • Det er bestilt 2 nye elbiler.(Id Buzz 4X4)
 • Administrasjonen har gått over til el.-biler (3stk).

Miljømerkede produkter

Vi skal øke antall miljømerkede produkter med 10 %

 • Flere produkter innenfor produktgruppen kontorrekvisita skal være miljømerket.Vi arbeider med dette løpende ved å være bevisste ved valg av produkter ved bestilling.
 • Sette innkjøpsrutiner for handel hos grossister.
 • Lage nei-liste på mulige miljøfarlige stoffer.
 • Større andel økologiske og/eller andre miljømerkede produkter til lunsj på kontoret.

Hovedleverandører/-grossister

Samarbeide med hovedleverandører/-grossister om å øke miljømerkede produkter i grunnsortimentet.

 • Tiltak: Krav om miljøsertifisering skal være et kvalifikasjonskrav ved neste innkjøp.
 • BREEAM-prosjekter har allerede dette som delmål.

Energieffektivitet

OAR anbefaler energieffektivitet ved prosjektering og salg

 • Tiltak: Endre settpunkter, tykkere isolasjon, varmepumper, oppfordring til fjernvarme/grunnvarme, frekvensstyrte anlegg (spare kW), ENOVA, etc.
 • OAR anbefaler energieffektivitet ved prosjektering og salg.

Miljøskadelige stoffer

Reduksjon av miljøskadelige stoffer.

 • OAR anbefaler at man heller spyler avløp med høytrykk enn å tilsette sterke kjemiske avløpsrens.
 • Vi arbeider også kontinuerlig med stoffkartoteket vårt, og vurderer kjemikalier som er tatt ut med tanke på Helse, Miljø og Sikkerhet. Dersom det oppdages skadelige, og/eller farlige stoffer for personer, eller miljø, tar vi en substitusjonsvurdering.
 • Datablader og informasjon sendes ut på mail til de ansatte, og legges inn i SharePoint. Dette arbeidet vil fortsette i 2024.

Innspill til klima- og miljøpåvirkningen?

Oslo-Akershus Rørleggerbedrift AS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Oslo-Akershus Rørleggerbedrift AS i årene fremover.

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/ tjenester kan forbedres hos Oslo-Akershus Rørleggerbedrift AS? Send  oss gjerne forslag!

Vi ser frem til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn.