Varmesentraler

Teknisk informasjon

Vannbårenvarme kan ha ulike oppvarminssystemer som gjør anleggene miljøvennlig og med stor fleksibilitet.

De fleste tror at elektrisk kraft er den minst forurensende energikilden,men de færreste er klar over at en stor del av vår elektrisitet produseres av kullkraftsverk i utlandet.Den norske importen bidrar til sur nedbør og store CO2 utslipp for det globale klimaet.

Kullkraftverk for el.produksjon gir 3-4 ganger så store utslipp som oljefyring. Fyringsolje har i dag meget lavt svovelinnhold.

Alternative energikilder:

 • Varmepumper (se eget kapittel)
 • Fjernvarme
 • El.kassett eller Elektro Kjel
 • Sol (spesielle forhold) Ikke beskrevet.
 • Biomasse (pellets,briketter,bark,ved,treflis)

Krav til plassering av kjeler må vurderes ut ifra den enkelte godkjenning for hvert enkelt produkt.
Det må nødvendigvis ikke være egne fyrrom,men kun materialer i rommet med begrenset brennbarhet.Det vil si at enkelte kjeler kan plasseres i vaskerom,grovkjøkken etc.

 • Ekspansjonskar benyttes for å kunne ta opp temperaturvariasjoner i anlegget.
 • Sikkerhetsventiler for å sikre at trykket i anlegget ikke overstiger maks trykklasse på for eksempel radiatorer.Maks 100 kw for en sikkerhetsventil.
 • Termostat i vannmagasinet som styrer start og stopp av brenner.
 • Pumpe for distribusjon av varmt vann.
 • Automatikk (eventuelt shuntventil) med turføler,uteføler og reg.sentral for valg av fyringskurver og f.eks natsenking etc.Radiatorer eller eventuelt gulvvarme for varmeavgivelse.

Elektrokjeler:

Elektrokjeler benytter elektrisitet som energikilde.Når strøm går igjennom en motstand oppstår en oppvarming.
Elektrokjeler kan leveres for lavspenning 220V-380V eller høyspenning 5000-12000V.

Elektrokjelene tar liten plass,har ikke røykgassutslipp og en høy virkningsgrad.(98-99%)
Elektrokjeler kan også benytte rimelig tilfeldig kraft.Regulering av elektrokjel skjer ved inn-og utkobling av trinn (elementer) som hver yter inntil 15 KW.En termostat besørger inn og utkobling av hvert enkelt trinn.

Biobrenselanlegg:

Biobrensel er fyring med for eksempel pellets,skogsflis,brikketter etc.
Biobrensel er fornybar energi og er mer miljøvennlig enn olje.

Anlegget består av :

 • Kjel med brenner
 • Silo for lagring av brensel
 • Matesystem fra silo
 • Reguleringsautomatikk for tilførsel av luft og brensel.
 • Akkumulatortank for lagring av varmtvann ved uregelmessig fyring
 • Godkjent ekspansjonssystem alternativt åpent ekspansjonskar.
 • Sikkerhetssystem for kontroll av fyring,temperatur og trykk.
 • Anlegget kan kobles opp mot gulvvarme og radiatoranlegg tilsvarende oljekjel.

Fjernvarmeanlegg:

Fjernvarmeanlegg består av en energiproduksjonssentral som distribuerer varme fram til undersentraler i bygningsmasser.Fjernvarmeanlegg kjennetegnes ofte med høye temperaturer opptil 120*C for turledning,og høye trykk 16-25 bar på primærsiden.Det er ønskelig med så lav returtemperatur som mulig tilbake til fjernvarmesentralen for å utnytte energien best mulig.
Anleggene forsyner større tettsteder,bydeler osv. med varmtvann til oppvarming og varmtvannsberedning.

Fjernvarmeanlegg er rimlige å bygge i forhold til el.kraftsystemer.Dersom energiproduksjonen i et fjervarmeanlegg skjer med varmepumper oppnås en vesentlig utslippsreduksjon av CO2 og SO2.Reduksjonen kan være inntil 90% dersom varmepumper dekker grunnnlastbehovet i stedet for olje.

Ved forbrenning av avfall reduseres fyllplassbehovet og det besørges kontrollert utslipp av røykgasser.
Over 50% av varmen fra Oslos avfallsforbrenning benyttes til fjernvarme.

Fremføring av fjervarme:

I Oslo fremfører Hafslund Oslo Celsio fjernvarme(primærnettet)med varmesentral og styringsautomatikk uten kostnad for kunden.Kunden betaler for tilkobling på sekundærsiden av varmevekslerne til eksisterende eller nytt anlegg. I noen tilfeller kan Hafslund Oslo Celsio kreve anleggsbidrag, dvs at dersom byggherre ønsker fjernvarme må han gi ett bidrag på primærside.

Varmesentralen og primærnettet er Hafslund Oslo Celsios eiendom og de er ansvarlig for drift og vedlikehold av dette.

Hafslund Oslo Celsios tariffer:
Fjernvarmeprisen er delt i forskjellige tariffer avhengig av type bygg og eller krav om tilknyttningsplikt.
Se https://celsio.no/

Tilknyttningsplikt i Oslo:

Tiknyttningsplikt gjelder i områder hvor Viken Energinett har konsesjon for fjernvarme.Disse områdene er Skøyen Vest,Sentrum,Søndre Nordstrand,Groruddalen.
Plan-og Bygningsetaten vurderer i byggesøknaden om tilknyttningsplikten skal gjelde.Viken kan allikevel
avslå en søknad dersom ledningene ikke har kapasitet, eller det ikke vil være økonomisk forsvarlig for Viken å legge fram ledninger.

Dette dokumentet beskriver de krav FOV har satt med hensyn til:

 • Temperaturnivåer og teknisk utforming av sekundæranlegg.
 • Størrelse på og lokalisering av kundesentralrom.
 • Adkomstveier og plassering av nøkkelboks

Dokumentet informerer også generelt om fjernvarmenettet og om FOVs installasjoner frem til og med kundesentralen.

Kunden er ansvarlig for at kravene til sekundæranlegget, kundesentralrom og adkomstveier blir ivaretatt i henhold til den til enhver tid gjeldende utgave av dette dokumentet.

Mangelfulle eller feilaktige opplysninger fra kunde er å betrakte som brudd på leveringsbetingelsene. Dersom dette fører til økte leveringskostnader for FOV kan FOV kreve de tekniske installasjonene bygget om for kundens regning slik at FOVs krav tilfredsstilles.

Button Text