Varmesentralen

Teknisk informasjon                                                                         

Vannbårenvarme kan ha ulike oppvarminssystemer som gjør anleggene miljøvennlig og med stor fleksibilitet.

De fleste tror at elektrisk kraft er den minst forurensende energikilden,men de færreste er klar over at en stor del av vår elektrisitet produseres av kullkraftsverk i utlandet.Den norske importen bidrar til sur nedbør og store CO2 utslipp for det globale klimaet.

Kullkraftverk for el.produksjon gir 3-4 ganger så store utslipp som oljefyring. Fyringsolje har i dag meget lavt svovelinnhold.

Boliggass (LPG)er den reneste av fossile brensler.Gassen gir svært lave utslipp av kulldioksyd og ligger langt under de normverdiene som er satt for utslipp av Nox og CO.

Alternative energikilder:

 • Olje
 • Gass (se eget kapittel)
 • Varmepumper (se eget kapittel)
 • Fjernvarme
 • El.kassett eller Elektro Kjel
 • Sol (spesielle forhold) Ikke beskrevet.
 • Biomasse (pellets,briketter,bark,ved,treflis)

Krav til plassering av kjeler må vurderes ut ifra den enkelte godkjenning for hvert enkelt produkt.
Det må nødvendigvis ikke være egne fyrrom,men kun materialer i rommet med begrenset brennbarhet.Det vil si at enkelte kjeler kan plasseres i vaskerom,grovkjøkken etc.

Oljefyringsanlegg:

Et oljefyringsanlegg består av :

• Oljetank kan graves ned utvendig eller monteres innvendig i godkjent rom.Tanken forsynes med påfyllingsrør,lufteledning,oljeledninger (tur,retur oljebrenner),tømme-/peilestuss og ledning for oljenivå måler.
• Kjelen består av et brennkammer hvor den antente oljen fra oljebrenneren brenner ut.Røykgassene føres ut i kanaler i kjelen før den ledes ut i skorsteinen.Vannmagasinet som omslutter brennkammer og røykkanaler opptar det meste av varmen.
Det er viktig at kjelen feies jevnlig slik at man får minst mulig varme tap i røykgassen.Normal røykgasstemperatur ligger mellom 150-200 grader celsius.CO2 innholdet i røykgassen skal være mellom 11-14%.Aldri under 10%.Sottallet mellom 0-1.
Kjelene skal være godt isolert for å hindre unødvendig varmetap til rommet.

• Oljebrenneren består av oljepumpe,trykkreguleringsventil,magnestisk stengeventil,oljedyse,høyspentelektrode og vifte for luft til forbrenning.Oljedysen forstøver oljen og blandes med luft i brennkammeret.2 stk høyspentelektroder antenner olje/luftblandingen i brennkammeret.
Oljebrennere i dag er forsynt med luftspjeld for å hindre unødvendig varmetap med luftgjennomstrøming gjennom brenneren når denne ikke er i bruk. Det er viktig at brenneren har tilstrekkelig tilgang på luft.
Ventilasjonsrist i vegg bør være like stor som røykkanalens tverrsnitt eller minst 50cm2 og med tillegg av 6cm2 for hver innfyrt kw.1 kg olje tilsvarer ca. 11 kw ved virkningsgrad på 100%.Fyrinngsteknisk virkningsgrad bør være min. 90%.
Oljebrenneren bør være forsynt med timeteller og eventuelt oljemengdemåler.

• Ekspansjonskar benyttes for å kunne ta opp temperaturvariasjoner i anlegget.

 • Sikkerhetsventiler for å sikre at trykket i anlegget ikke overstiger maks trykklasse på for eksempel radiatorer.Maks 100 kw for en sikkerhetsventil.
 • Termostat i vannmagasinet som styrer start og stopp av brenner.
 • Pumpe for distribusjon av varmt vann.
 • Automatikk (eventuelt shuntventil) med turføler,uteføler og reg.sentral for valg av fyringskurver og f.eks natsenking etc.Radiatorer eller eventuelt gulvvarme for varmeavgivelse.

Fjernvarmeanlegg:

Fjernvarmeanlegg består av en energiproduksjonssentral som distribuerer varme fram til undersentraler i bygningsmasser.Fjernvarmeanlegg kjennetegnes ofte med høye temperaturer opptil 120*C for turledning,og høye trykk 16-25 bar på primærsiden.Det er ønskelig med så lav returtemperatur som mulig tilbake til fjernvarmesentralen for å utnytte energien best mulig.
Anleggene forsyner større tettsteder,bydeler osv. med varmtvann til oppvarming og varmtvannsberedning.


Fjernvarmeanlegg er rimlige å bygge i forhold til el.kraftsystemer.Dersom energiproduksjonen i et fjervarmeanlegg skjer med varmepumper oppnås en vesentlig utslippsreduksjon av CO2 og SO2.Reduksjonen kan være inntil 90% dersom varmepumper dekker grunnnlastbehovet i stedet for olje.

Ved forbrenning av avfall reduseres fyllplassbehovet og det besørges kontrollert utslipp av røykgasser.
Over 50% av varmen fra Oslos avfallsforbrenning benyttes til fjernvarme.

Fremføring av fjervarme:

I Oslo fremfører Hafslund Energinett fjernvarme(primærnettet)med varmesentral og styringsautomatikk uten kostnad for kunden.Kunden betaler for tilkobling på sekundærsiden av varmevekslerne til eksisterende eller nytt anlegg. I noen tilfeller kan Hafslund kreve anleggsbidrag, dvs at dersom byggherre ønsker fjernvarme må han gi ett bidrag på primærside.

Varmesentralen og primærnettet er Hafslund Energinetts eiendom og de er ansvarlig for drift og vedlikehold av dette.

Hafslund Energinetts tariffer:
Fjernvarmeprisen er delt i forskjellige tariffer avhengig av type bygg og eller krav om tilknyttningsplikt.
Se www.hafslund.no

Tilknyttningsplikt i Oslo:

Tiknyttningsplikt gjelder i områder hvor Viken Energinett har konsesjon for fjernvarme.Disse områdene er Skøyen Vest,Sentrum,Søndre Nordstrand,Groruddalen.
Plan-og Bygningsetaten vurderer i byggesøknaden om tilknyttningsplikten skal gjelde.Viken kan allikevel
avslå en søknad dersom ledningene ikke har kapasitet, eller det ikke vil være økonomisk forsvarlig for Viken å legge fram ledninger.

Elektrokjeler:

Elektrokjeler benytter elektrisitet som energikilde.Når strøm går igjennom en motstand oppstår en oppvarming.
Elektrokjeler kan leveres for lavspenning 220V-380V eller høyspenning 5000-12000V.

Elektrokjelene tar liten plass,har ikke røykgassutslipp og en høy virkningsgrad.(98-99%)
Elektrokjeler kan også benytte rimelig tilfeldig kraft.Regulering av elektrokjel skjer ved inn-og utkobling av trinn (elementer) som hver yter inntil 15 KW.En termostat besørger inn og utkobling av hvert enkelt trinn.

Biobrenselanlegg:

Biobrensel er fyring med for eksempel pellets,skogsflis,brikketter etc.
Biobrensel er fornybar energi og er mer miljøvennlig enn olje.

Anlegget består av :

 • Kjel med brenner
 • Silo for lagring av brensel
 • Matesystem fra silo
 • Reguleringsautomatikk for tilførsel av luft og brensel.
 • Akkumulatortank for lagring av varmtvann ved uregelmessig fyring
 • Godkjent ekspansjonssystem alternativt åpent ekspansjonskar.
 • Sikkerhetssystem for kontroll av fyring,temperatur og trykk.
 • Anlegget kan kobles opp mot gulvvarme og radiatoranlegg tilsvarende oljekjel.