Sanitæranlegg

Teknisk informasjon                                            

Sanitæranlegg omfatter alle rørledninger for forbruksvann, spillvann (kloakk), overvann, drensvann, samt utstyr som er koblet til disse ledningene.

Kommunale ledninger og store dimensjoner på private utvendige ledninger blir ofte omtalt som VA anlegg. (Se VA anlegg).

Teknisk forskrift 2017 sier at sanitæranlegg skal ha vannskadesikre installasjoner. Rørene skal legges som "rør i rør" system eller lett tilgjengelig slik at en vannlekkasje kan oppdages rask og ikke skade bygningsmessige konstruksjoner. Alle installasjoner skal frostsikres, støyisoleres og brannsikres.

Overvann ønskes i mange kommuner ikke ført til hovedledning, men må fordrøyes eller infiltreres på egen grunn. Dette pga dårlig kapasitet på hovedledningsnettet, og med fare for vannskader ved store nedbørsmengder. Mange kommuner krever idag egen overvannsutredning med regnbed, sediumtak og dammer som benyttes til å fordøye overvann.

Vannskader i Norge:

Vannskader i Norge har økt betraktelig de senere år. Ca 70.000 forsikringssaker hvert år skyldes vannskader. Vannskader forårsaket av rørbrudd skyldes i mange tilfeller dårlig vedlikehold av anlegg, dårlig utført håndverk, og i enkelte tilfeller dårlige produkter - eller feil bruk av disse.
Vannlekkasjer og vannskader som oppstår skal meldes til den skadeliddes forsikringsselskap. Dersom skaden skyldes rørleggerfeil vil skadeliddes selskap søke regress hos rørleggerfirmaets forsikringsselskap. Ved vannskade skal forsikringsselskapet informeres om hva som har skjedd, alder på anlegget, årsak til skade og eventuelt foreta en befaring på stedet. Det er viktig at skaden dokumenteres slik at man unngår problemer ved erstatninger.

Betengelser brukt om sanitæranlegg:

• Hovedledning - påkoblingspunkt for private stikkledninger

• Stikkledning - utvendige vann - og avløpsledninger fra hovedledning fram til grunnmur

• Bunnledning - vann og avløp lagt under kjellergulv

• Kjellerstrekk - horisontale fordelingsledninger til opplegg

• Opplegg - vertikale fordelingsledninger

• Koblingsledninger - forbindingsledning fra fordelingsledning til utstyr.


Tilkobling til hovedledninger (private eller offentlig):

• Vannledninger tilkobles med anborringsmuffe eller anborringsklammer for inntil 63 mm PE. Større ledning tilkobles med T-rør fortrinnsvis i kum avhengig av krav fra kommunen.

• Avløpsledninger (spillvann eller overvann) tilkobles med grenrør eller sadelstykke. Forgrening med grenrør eller sadelstykke på hovedledning opp til 600 mm påkobles med bunnforgrening til sentral hovedledning. D/2. På hovedledninger fra og med 600 mm kan det kjerneborres i øvre 1/3 og benyttes godkjent gummipakning og mufferør. Avløpsrør over 200 mm tilkobles fortrinnsvis i kum.

• Det skal være minimum 90 cm fra innvendig topp hovedledning til vannstand i laveste utstyr/sluk.

• Det skal være minimum 10 cm fra innvendig topp hovedledning (eller forgrening på felles innlegg) til vannstand i overvannskum/drenskum.

• Tilknyttningsgebyr må være betalt før tilkobling.

Utvendig ledninger og kummer:

• Maks avstand fra hovedledning til første stakepunkt på spillvannsledning er 20 m. Deretter 40 m.

• Maks avstand fra hovedledning til første stakepunkt på overvannsledning er 40 m. Deretter 80 m.

• Alle retningsforandringer over 45 grader i horisontalplanet og 30 grader i vertikalplanet skal ha stakepunkt.

• Det kan benyttes betongkummer eller pre-fabrikerte plastkummer med og uten kjøresterkt lokk for stakekum, drenskum eller overvannskum.

• Krav til lukningshøyde på vannlås er 10 cm. Sandfang minimum 30 cm.

• Minste dimensjon på utvendig ledning er 110 mm for spillvann og overvann.

• Alle vanninnlegg skal ha utvendig stoppekran, som skal være tilgjengelig enten i kum eller ved hjelp av varerør for bakkekran. Det skal monteres stoppekranskilt på vegg som angir beliggenhet.

Jordingsmuffe:

Iht NVE's forskrifter av feb. 1991 skal alle vannledninger og avløpsledning skal jordes til byggets hovedjord. For avløpsinstallasjoner monteres jordingsmuffe før første avgrening på 230 V anlegg. 400 Volt anlegg trenger ikke jordingsmuffe.

Innvendig sanitæranlegg:

Spillvann:

• Som avløpsrør benyttes plastrør, støpejern, galvanisert stålrør eller eventuelt rustfrie rør. Det finnes plastrør med gode brann og lyd egenskaper og som ikke krever brannmansjett for å gå igjennom dekke til sluk eller toalett med s-lås.

• Et hvert bygg skal minst ha en lufteledning over tak som ikke skal være mindre enn størst sideledning. Maks 5 l/s på 75 mm.
• Lufte ledning skal isoleres på kalde loft.

• Sluk skal ligge minimum 30 cm fra vegg til kant sluk. Slukrist sentreres over sluk.

• Minimumshøyde fra toppsluk til terskel er 25mm iht. våtromsnormen.

• Membran rundt WC oppstikk må ikke kappes jevnt med gulv.

• Ekspansjon for plastrør må ivaretas med ekspansjonsmuffer.

• Avløp tillates ikke innstøpt i dekke med unntak av mindre slag eller i forbindelse med påstøp på membran.

• Bad og vaskerom skal ha sluk

Taknedløp:

Hvert tak bør vurderes med minimum 2 sluk for sikre avvanning dersom ett sluk går tett.
Rør dimensjon Stående ledning l/s
50mm 80m2: 1,6 l/s
75mm 160m2 3,2 135m2: 2,7 l/s
110mm 600m2 12 440m2: 8,8 l/s

Vannledninger:

• Det tillates ikke skjøter i vegger med mindre disse er tilgjengelig.

• Vannledninger eldre enn 25-30 år bør skiftes ved ombygging til vannskade sikre løsninger.

• Alle bo enheter skal ha egen stoppekran.

• Vanntrykk over 6 bar skal ha reduksjonsventil.

• Vaskemaskin og oppvaskmaskin bør ha waterblock.

• Ved for lavt trykk installeres trykkøkningsanlegg.

• Krav til ledningsdimensjon for 1 brannskap er 28 mm .  I normale bygg kan 28mm benyttes for flere brannskap. Standaren NS -EN 671-1 setter krav til mengde. Eks.  31 l/m og kastelengde 10m som  dimensjonerende ved strålerørsåpning 7mm og inngangstrykk på 2 bar. Dekningslengde på brannslanger er maks 30 m og må ikke bryte branncelle. 

Varmtvann:

Varmtvannsberedere kan leveres dobbelt mantlet (indirekte oppvarmet) eller enkeltmantlet (direkte oppvarmet). En dobbeltmantlet vannvarmer har et ytre magasin med varmekolber og et indre magasin for tappevann. Dette systemet kan benyttes som en varmekilde for sentralvarmeanlegg og gjerne i kombinasjon med varmepumpe. Ytre magasin består av oksygen fattigvann og har ingen kontakt med tappevann i det indre magasinet. Ytre magasin har ofte en lavere trykklasse.
En enkeltmantlet vannvarmer (varmtvannsbereder) har varmekolben plassert direkte i forbruksvannet. Kolben kan beskyttes med hylse ved korrosivt vann. Ved saltholdig vann må berederen beskyttes med et anoderør.

Standard enkelt mantlet vannvarmer: 30l , 50l, 80, 120l, 200l, 300l.

Temperatur krav:

• Barnehager 38*C

• Storkjøkken krever ett tappested på minimum 82*C, eller alternative vaskemiddler.

• For øvrig 55*C
Varmtvannsbereder må ha innstilt termostat på minst 62*C for å hindre vekst av legionellabakterier.