Boligsprinkling

NS-EN 16925: Automatiske boligsprinklersystemer.

 

TEK 2017 krever sprinkler for bygg i risikoklasse 4 som krever heis. Bygg i risikoklasse 6 skal også ha sprinkler.

Bygning med tre etasjer eller flere som har boenhet skal ha heis og sprinkler. Kravet gjelder ikke småhus med en boenhet og der atkomst fra inngangsparti til boenhet kun går over én etasje.

 

Systemtype boligsprinklerVanntetthet mm/minAntall simensjonerende sprinklerMinste varighet av vannforsyning
12,11-2a30
22,11-4a30
34,1460

 

 Verdien a gjelder de 2 ugunstigste aktivert sprinkler og b tilsvarende 4

 

Uti fra trusselen om en brann kan føre til skade på liv og helse deles bruksområder i bygg i ulike risikoklasser.

Risikoklasser

 

 

RiskioklasserSporadisk opphiold av personerPersoner kjenner rømningsveier i byggetBygg beregnet for overnattingBruk medfører liten brannfare
1

Ja

JaNeiJa
2Ja/NeiJaNeiNei
3JaJaNeiJa
4JaJaJaJa
5NeiNeiNeiJa
6NeiNeiJaJa

 

Bolig ligger i risikoklasse 4, mens bolig for syke eller funksjonsnedsettelse ligger i risikoklasse 6.

 

Byggverk i risikoklasse 3, 5 og 6 skal ha brannslange.

 

 

Tillatte unntak

 

Boligsprinklerbeskyttelse kan utelates i følgende områder:

 

a)       toaletter eller bad mindre enn 5 m2 med ikke-brennbare overflater og som ikke er klargjort for elektriske maskiner som vaskemaskiner eller                                     tørketromler;

b)       vanligvis ubebodde loft eller loftsrom som ikke inneholder elektriske maskiner, og som er utstyrt med egnet branndeteksjon;

c)       vanligvis ubebodde loft der systemer av type 1 er installert;

          skyggeområder der det totale udekkede arealet ikke overstiger 1,4 m2 per sprinkler, som på Figur 1

Tegnforklaring  

1       skyggeområde

2       boligsprinkler

3       veggmontert boligsprinkler

4       sprinklerens dekningsareal

5       skyggeområde skal ikke overstige 1,4 m2 totalt

 

                                                                          Figur 1 — Tre eksempler på planvisninger av skyggeområder

 

e)       kryperom, gulv-/takrom og andre skjulte rom med begrenset tilgang som ikke brukes til beboelse eller lagring,  eller som ikke er beregnet på slike                             formål;

f)        lukkede, vertikale sjakter (f.eks. installasjonssjakter) som er konstruert som egen branncelle (se

          5.4);

g)       hulrom som inneholder brennbare materialer hvis himlingen har en brannmotstand på minst 30 min;

h)       små arealer som ikke skaper ekstra gulvareal, og små arealer som skaper ekstra gulvareal, slik som karnapper og lignende, forutsatt at gulvarealet                           ikke overstiger 1,6 m2. Det ekstra gulvarealet skal heller ikke være større enn 0,6 m i dybde ved det dypeste punktet av den arkitektoniske formen                           til primærveggen målt langs ferdig gulv, og gulvet skal ikke være større enn 2,7 m i lengde målt langs primærveggen (se Figur 2);

 

 

 

Balkonger og svalganger beskyttes etter TEK (VTEK).

 

Sprinkling kan sløyfes på åpne balkonger om den åpne delen er minst 50 prosent av den totale tenkte «veggflaten» rundt balkongen.

 

Vegg mot innenforliggende boenhet tas ikke med i beregningen. Veggflaten måles i forkant eller ytterkant av balkonggulvet fra overkant av balkonggulv til underside av overliggende tak eller dekke. Det er den øverste delen av veggflatene som må være åpen. Åpning i rekkverk anses ikke som åpent areal. Svalganger eller felles balkonger som er rømningsvei, må dekkes av sprinkleranlegget. Andre spesielle situasjoner må avklares i brannsikkerhetsstrategien

 

 

Alarmer:

 

For Boliganlegg Type 1 og 2 kan alarmstasjon eller vaktselskap benyttes for mottak og iverksettelse av tiltak. Dersom foretaket er utrustet med en tilfredsstillende intern beredskapsstyrke, kan mottak lokalt i samspill med intern alarmorganisering benyttes.

 

Boligsprinklersystem av type 2 og 3

 

For Boliganlegg Type 3 bør det etableres automatisk alarmoverføring til nødalarmsentral parallelt med internt alarmmottak. Utførelse av slike tiltak gjøres etter myndighetskrav og NS 3960.

 

 

Største vanntrykk og minimumstemperatur

 

Vanntrykket skal ikke overstige 12 bar i systemet, med unntak av prøving. Trykket i pumpede systemer skal ta hensyn til eventuell økning i turtallet og trykket som følge av pumpestart mot lukket ventil. Anlegget skal minimum ha 4*C.

 

Frostvæskeløsninger skal være begrenset til fabrikkblandede frostvæskeløsninger, og antallet sprinklere i en rørseksjon som beskyttes av en forhåndsblandet frostvæskeløsning, skal ikke overstige 20.

 

Den høyeste konsentrasjonen av glyserin i forhåndsblandingen er 48 vol. %, og den høyeste konsentrasjonen av propylenglykol er 38 vol. %. Den forhåndsblandede frostvæskeløsningen skal brukes i overensstemmelse med produsentens spesifikasjoner for å sikre at det ikke oppstår for store konsentrasjoner i rørsystemet.

 

Det skal brukes et ekspansjonskammer som er dimensjonert i henhold til det minste og største volumet til den forhåndsblandede frostvæskeløsningen i systemets levetid.

 

 

Kombinert vannforsyning

 

Hvis det godtas av den lokale vannleverandøren, skal det tillates en felles hovedvannledning til bygningen, som forsyner både sprinklerne og husholdningsbehovet, der husholdningsbehovet legges til i vannbehovet til boligsprinklersystemet. Husholdningens vannbehov skal beregnes i henhold til gjeldende nasjonale forskrifter. Det totale vannbehovet skal ikke overstige den største tillatte vannmengden for rørledningskomponentene.

 

Det kreves ikke at husholdningens vannbehov legges til beregningen når det er satt inn tiltak for å hindre vanntilførsel til husholdningens vannsystem ved drift av sprinklerne.

 

En vannforsyning der trykket forsterket med trykkøkningspumper, skal også tillates.

 

 

Forebygging av tilbakestrømning

 

Når det forsynes vann fra en drikkevannsforsyning (som forsyner vann ment for menneskelig konsum eller husholdningsbruk til andre uttak), skal det installeres en enhet som hindrer tilbakestrømning, for å beskytte drikkevannsforsyningen mot forurensning. Enheten som brukes til å hindre tilbakestrømning, skal være i overensstemmelse med NS-EN 1717 for vannkategorien 3 i sprinklersystemet, som fastsatt i nasjonale forskrifter. Ved glykol må kategori 4 benyttes.

Måleutstyr for trykk og vannmengde

Boligsprinklerinstallasjoner skal ha fast utstyr eller uttak for tilkobling av utstyr til å måle trykk og vannmengde.

 

 

Avstand og plassering av sprinklere

 

Boligsprinklere skal plasseres slik at de ikke overskrider det største dekningsarealet per sprinkler i henhold til produsentens installasjonsinstruksjoner.

 

Boligsprinklere skal ikke installeres i rom med en takhøyde som overskrider 7,3 m. 

 

Boligsprinklere skal ikke installeres i rom med tak som heller mer enn 9,5°. Et nasjonalt tillegg kan gi retningslinjer om hvordan rom med tak som overskrider denne hellingen, kan beskyttes.

 

Hvis taket har bjelker og romstørrelsen ikke overskrider 55 m2, kan det monteres boligsprinklere under bjelkene  hvis de har en dybde på opptil 355 mm. Spredeplaten skal være 25 mm til 100 mm nedenfor bjelken. Hvis bjelkene er dypere enn 355 mm, skal boligsprinklerne monteres i hvert takfelt som dannes av bjelkene.

 

Stående sprinklere skal monteres med sprinklerarmer parallelt med røret.

 

Bortsett fra når det brukes tørrsprinklere i henhold til NS-EN 12259-1, skal sprinklere i tørranlegg monteres stående.

 

 

Største dekningsareal per sprinkler

 

Det største tillatte dekningsarealet per sprinkler er beskrevet i produsentens installasjonsinstruksjoner. Noen land kan ha nasjonale tillegg med et største dekningsareal per sprinkler. Det kan benyttes EC sprinkler for inntil 36m2.

 

 

Største avstand mellom sprinklerne

 

For boligsprinklere skal den største avstanden mellom sprinklerne være basert på senterlinjeavstanden mellom sprinklerne på grenrøret eller tilstøtende grenrør og måles langs hellingen av taket. Den faktiske avstanden mellom boligsprinklerne skal ikke overskride den største avstanden som definert i produsentens installasjonsinstruksjoner, som skal være basert på dokumentert prøving i henhold til prNS-EN 12259-14.

 

 

Minste avstand mellom boligsprinklere

 

Uavhengig av graden av takhelling skal avstanden mellom de installerte boligsprinklerne ikke være mindre enn 2,4 m målt i horisontalplanet, unntatt i følgende tilfeller:

 

a)       Når en produsent spesifiserer en minste avstand mellom sprinklerne på 2,4 m, er det verdien som står oppgitt i produsentens                                                               installasjonsinstruksjoner, som skal brukes.

b)       Der det er truffet tiltak for å forhindre at tilstøtende sprinklere kjøler hverandre ned. Dette kan oppnås ved hjelp av skjermer:

           

            1)       som har et minstemål på 200 mm x 150 mm, slik at bunnen av skjermen strekker seg til et plan som minst er i høyde med spredeplatene til                                      hengende sprinklere, eller slik at toppen av skjermen strekker seg minst 2,5 cm over spredeplatene til stående boligsprinklere,

            2)       som er plassert mellom boligsprinklere,

            3)       som er konstruert av ikke-brennbare materialer som holder seg på plass ved aktivert sprinkler,

            4)       eller ved å bruke bygningselementer som vil gi den samme funksjonen.

 

 

Minste avstand fra vegg

 

Minsteavstanden fra alle vegger skal være 100 mm for stående og hengende sprinklere.

 

c)    Minsteavstanden fra alle vegger til en veggsprinkler, unntatt veggen den er montert på, skal være minst 100 mm.

       Posisjon på spredeplate for boligsprinklere

d)    Med mindre det er prøvd i henhold til prNS-EN 12259-14 og basert på prøvingene som ellers er angitt i produsentens installasjonsinstruksjoner, skal                      hengende eller stående boligsprinklere plasseres med spredeplatene mellom 25 mm og 100 mm under taket.

e)    Med mindre det er prøvd i henhold til prNS-EN 12259-14 og ellers angitt i produsentens spesifikasjon eller tillatt i henhold til 11.7, skal                                                veggsprinklere plasseres med spredeplatene (100–150) mm under taket.

f)     Spredeplatene skal ikke plasseres mer enn 150 mm fra veggen de er montert på, og slik at den fremre kanten på spredeplaten går parallelt med                                taket.

g)    Sprinklere skal plasseres slik at det varmefølsomme elementet og vannets spraymønster ikke vil bli negativt påvirket av hindringer som bjelker,                              takvifter, røykvarslere, lysarmaturer eller andre sprinklere.

h)    Hengende og stående sprinklere skal plasseres i hensiktsmessig avstand til en hindring mot en vegg

 

 

Veggsprinkler installert over veggskap

 

Innkassinger som brukes til installasjon av veggsprinklere over veggskap, f.eks. kjøkkenskap, kan stikke inntil 350 mm horisontalt ut fra veggen uten at det er nødvendig å installere sprinklere verken under innkassingen eller under skapet.

 

Hvis veggsprinklerne befinner seg mer enn 900 mm over toppen av skapene, og skapene ikke stikker mer enn 350 mm ut fra veggen, kan veggsprinklerne installeres direkte på veggen i henhold til 11.5.2.

 

Små rom

 

I små rom med vegger og en dør og som er mindre enn 11,3 m3 (inkludert tekniske rom), skal det være tillatt å installere hengende, stående og veggmonterte sprinklere i følgende situasjoner:

 

1)       innenfor 460 mm fra taket for å unngå hindringer nær taket;

2)       på det høyeste taknivået uten hensyn til hindringer eller minsteavstander til en vegg.

 

 

Nominelle utløsningstemperaturer for sprinklere

 

Boligsprinklere med temperaturklasse 57 °C til 107 °C skal installeres der den høyeste omgivelsestemperaturen i taket ikke overskrider 38 °C. Sprinklere med temperaturklasse 79 °C til 107 °C skal installeres der den høyeste omgivelsestemperaturen i taket ligger på mellom 39 °C og 66 °C.

 

Sprinklere som installeres i områder som badstuer, der omgivelsestemperaturen i taket er høyere enn 66 °C, skal ha en temperaturklasse så nær som mulig, men ikke under 30 °C over den høyeste forventede omgivelsestemperaturen. I slike områder skal det installeres en standard sprinkler i henhold til NS-EN 12259-1 med en hensiktsmessig utløsningstemperatur.

 

Med mindre høyere forventede omgivelsestemperaturer krever en høyere temperaturklasse, skal sprinklere under glass- eller plasttak eller takvinduer ha en utløsningstemperatur på 79 °C til 107 °C.

 

Sprinklere med en temperaturklasse på 79 °C til 107 °C skal installeres i uventilerte, skjulte rom under et uisolert tak eller i et uventilert loft.

 

 

Beskyttelse av rørnett

 

Alle rørsystemer, inkludert plastrørsystemer og rørsystemer integrert i betong, skal installeres i henhold til produsentens spesifikasjoner og skal ha tilstrekkelig korrosjonsbestandighet. Innvendig galvaniserte rør skal ikke brukes. Se 6.4.3.

 

Stålrør skal være i samsvar med NS-EN 10255, NS-EN 10216-1, NS-EN 10217-1 eller NS-EN 10205, og kopperrør skal være i samsvar med NS-EN 1057. Med mindre annet er angitt i nasjonale tillegg, skal veggtykkelsen til stålrør være i henhold til Tabell 9. Når det er installert ikke-metalliske rør egnet for sprinklersystemer i loft eller andre brennbare skjulte områder uten sprinklerbeskyttelse, skal røret være tilstrekkelig beskyttet mot eksponering for brann i det skjulte området, i henhold til produsentens installasjonsinstruksjoner.

 

Det skal installeres korrosjonsbestandige rør i våtanlegg der det er installert boligsprinklere med nominell K-faktor på 40 eller mindre.

 

For tørr- og preaction-anlegg skal rørene og rørdelene bestå av svart korrosjonsbehandlet stål, kopper, ikke-metalliske rør egnet for sprinklersystemer eller rustfritt stål.

 

 

Årlig inspeksjon

 

Installatøren skal gi eieren anvisninger om inspeksjon, prøving og vedlikehold av anlegget.

 

Inspeksjonen skal inkludere praktisk prøving av funksjoner og signaler, men kan utelate prøvinger som kan resultere i uforutsett eller skadelig sprinkleraktivering hvis disse prøvingene utføres under idriftsettingsprosedyren.

 

Inspeksjonsrapporten skal vise resultatene og gi detaljer om eventuelle avvik fra kravene i denne standarden.

Et program skal minst inkludere følgende:

 

a)       kontroll av at bygningen fremdeles brukes til boligformål;

b)       kontroll av at bygningen ikke er endret, og hvis den er det, at den fremdeles har full sprinklerdekning, og at sprinklerne har riktig avstand;

c)       visuell inspeksjon av alle sprinklere for å sikre at sprinklerne ikke hindres eller er skadet – det bør spesielt kontrolleres at sprinklerne ikke er malt,                         verken på installasjonstidspunktet eller i senere oppussingsarbeid;

d)       inspeksjon av alle ventiler som vanligvis er åpne, for å sikre at de er åpne;

e)       prøving av alle strømningsvakter ved den forventede laveste vannmengden ved drift av en sprinkler;

f)        prøving av brannalarmsystemet (A), hvis installert – hvis brannalarmsystemet er koblet til en alarmsentral, f.eks. brannvesenet, bør det varsles før                         prøvingen;

g)       kontroll av at vanntrykket og vannmengden ikke er mindre enn det er dimensjonert for;

h)       kontroll av at pumpen(e), hvis montert i vannforsyningen, starter automatisk;

i)        kontroll av lufttrykket som brukes i tørranlegg;

j)        kontroll av vannstanden i tanker, der dette brukes.

 

Alt arbeid på sprinklersystemet (utskifting av sprinklere, rør osv.) skal utføres av en kompetent person.

 

 

Årlig prøving av og utskiftingsprosedyre for frostvæskeløsning

 

Prøver av frostvæskeløsninger skal tas årlig av kvalifiserte personer . Prøvene skal brukes til å bekrefte at frostvæskeløsningen i systemet  gir den nødvendige frostbeskyttelsen.

 

Prøver av frostvæskeløsninger skal tas fra røropplegget der frostvæskeløsningen ligger både på høyeste og laveste sted.

Hvis det er vanskelig å få tilgang til de høyeste og laveste stedene med frostvæskeløsning, skal hele frostvæskeløsningen dreneres og samles opp fra røropplegget som inneholder frostvæskeløsningen.

 

Prøver av frostvæskeløsningen skal da tas i begynnelsen og mot slutten av dreneringsprosessen.

Reservesprinkler  skal ha et skap med reservesprinklere og en sprinklernøkkel. Skapet skal inneholde tre sprinklere av hver installert type med etiketter i skapet som viser sprinklernes identifikasjonsnumre.